Onze Vrijmetselaars Loge in Arnhem                                         

De Oude Landmerken is uniek in het feit dat wij in onze rituelen veel aandacht schenken aan de kosmische aspecten en Lichtsymboliek. Ons ‘rituaal Lingbeek’ is dan ook iets afwijkend van de algemene vorm maar des te interessanter.
Met ons ritueel gaan wij serieus om. 
Dit alles wil niet zeggen dat er in de loge altijd loodzware ernst heerst.
De speciale sfeer in de loge is er altijd een geweest van ernst en luim, dus met veel ruimte voor humor.

Als u al met meer loges op Internet heeft kennisgemaakt, zult u een zeer gevarieerd beeld hebben gekregen.
Maar toch hebben de teksten, die u trachten te vertellen wat Vrijmetselarij is, uiteraard eenzelfde strekking.
Daarom verwijzen wij u allereerst naar de centrale plaats van de Vrijmetselarij in Nederland: www.vrijmetselarij.nl                                                                               

De zinspreuk van onze loge luidt:

"Silentio Fidei Virtuti"*

Tot stilzwijgen: om het onderling vertrouwen niet te beschamen.

Tot trouw: jegens elkaar als uiting van broederschap.

Tot deugd: door te streven naar verbetering van jezelf.

        * "Virtus" : Deugd / Mannenmoed
       

Dit besef leefde ook heel sterk bij de oprichters van onze loge, die in hun beginselverklaring benadrukten dat de bedoeling van ons vrijmetselaar-zijn is de bewustwording van de taak ons als deel van de kosmos opgelegd.  

De voornaamste elementen van de Landmerken zijn:

  • Een Grootloge moet een reguliere* oorsprong hebben, d.w.z. gesticht zijn door een erkende Grootloge of door ten minste drie regelmatig geconstitueerde loges
  • Kandidaten voor de Orde kunnen slechts zijn "vrije mannen van goede naam"**
  • Er wordt gewerkt in de drie graden van Leerling-, Gezel- en Meester-vrijmetselaar, overeenkomstig de traditionele gebruiken.
  • Het hoogste gezag in de Orde moet zijn een Grootloge***, en niet enig ander college of opperraad.
  • De arbeid wordt verricht ter ere van de Opperbouwmeester des Heelals.
  • In de loge zijn aanwezig de ‘drie Grote Lichten’****, waarop de beloften worden afgelegd.
  • Twistgesprekken over politiek of godsdienst zijn volstrekt verboden in de loge.
     
  • Onze Logebijeenkomsten zijn vooralsnog tweewekelijks op de woensdagavond, aanvang: 20.00 uur.

Deze Landmerken vinden we in een iets andere vorm terug in de beginselverklaring van de
"Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden".   
 

Logegeschiedenis
 
Waarom is er in één plaats vaak meer dan één loge? De oorzaken kunnen verschillend zijn:
Een loge kan te groot worden, waardoor de behoefte ontstaat haar te splitsen.  Vereniging

Naast de rituele arbeid is De Oude Landmerken een vereniging, met bijbehorende statuten en huishoudelijk reglement.
De leden betalen per jaar hun lidmaatschap en de vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de KvK (40121691).

Ons correspondentieadres: Secretaris  De Oude Landmerken 
Graaf Diederikstraat 5 6901 EE Zevenaar.
Op democratische wijze worden de bestuursleden gekozen door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.


Internet

Onze loge staat vermeld op een aantal websites:

De Oude Landmerken op : http://nl.wikipedia.org/wiki/Beginselen_van_de_vrijmetselarij

Beginthier - vrijmetselarij wikidirectory met info